Δημιουργία προσαρμοστικής ποικιλομορφίας λόγω επιγένεσης

Ένα από τα είδη της έρευνας, το Labeotropheus fuelleborni. Τα άλλα δύο ήταν τα Maylandia
zebra
και Tropheops tropheops.

Οι κιχλίδες είναι ψάρια των γλυκών νερών κυρίως στις τροπικές χώρες, που μοιάζουν με την κοινή πέρκα. Μία έρευνα των Yinan Hu & R. Craig Albertson με τίτλο “Baby fish working out: an epigenetic source of adaptive variation in the cichlid jaw” στους εν λόγω ιχθύες διαπιστώνει μία αινιγματική συμπεριφορά κατά την πρώιμη ανάπτυξη των προνυμφών των κιχλίδων της λίμνης Μαλάουι. Η έναρξη της συμπεριφοράς προηγείται του σχηματισμού του οστού της κάτω γνάθου και οι ερευνητές προέβλεψαν πως η πρώιμη συμπεριφορά μπορεί να επηρεάζει το κρανιοπροσωπικό σχήμα, μεταβάλλοντας το μηχανικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται το οστό.

Σύμφωνα με αυτό, διαπιστώσανε πως τόσο η φυσική παραλλαγή όσο και ο πειραματικός χειρισμός αυτής της συμπεριφοράς προκάλεσαν διαφοροποιημένη ανάπτυξη σκελετικών μερών, που προάγει την προσαρμογή των ενηλίκων σε ανάλογες τροφικές επιλογές. Απέδειξαν πως αυτή η μηχανική επηρεαζόμενη μετατόπιση της σκελετικής ανάπτυξης συνδέεται με διαφορές στην έκφραση του ptch1, γονιδίου που σχετίζεται με διαφορές των ειδών στο σκελετικό σχήμα. Τα αποτελέσματά της έρευνας υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης και τη σημασία των επιγενετικών μηχανισμών για τον προσδιορισμό ενός προσαρμοσμένου φαινοτύπου.

Πρόκειται για έναν επιγενετικό παράγοντα (κατά Waddington) που προκαλεί προσαρμοστική ποικιλομορφία στην κάτω γνάθο των κιλχίδων αλλάζοντας το μηχανικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται οι σιαγόνες. Οι κιλχίδες είναι γνωστές για την ταχύτατη εξέλιξή τους, ενώ οι προσαρμογές που σχετίζονται με τα κρανιογκεφαλικά οστά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον γιατί έχουν άμεση επίδραση στις διατροφικές συνήθειες και τις επιλογές διαφορετικών ειδών τροφής διευκολύνοντας τη δημιουργία ενδιαιτημάτων και διαδικασιών ειδογένεσης.

Αφήστε μια απάντηση