Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και Αξιολόγηση: μοντέλο CIPP

Στο 16ο τεύχος του επιστημονικό περιοδικού Μέντορας, που εκδίδεται από το ΙΕΠ, υπάρχει μία δημοσίευση με τίτλο “CIPP: αξιολόγηση και βελτίωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών” και συγγραφείς τους Γκορτσά, Χ., Λουκέρης, Δ., Συρίου, Ι., Ταβουλάρη, Ζ.

Η εργασία ξεκινά με μία βασική παραδοχή, πως αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρέπει να είναι μία διαρκής και ενεργή διαδικασία, ακόμα και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Καθώς, οι εκπαιδευτικοί ως οι άμεσοι εμπλεκόμενοι στη διδακτική διαδικασία, μπορούν να καταγράφουν, να ελέγχουν, να επαναπροσδιορίζουν και να επαναδιαμορφώνουν τη διδασκαλία τους. Έτσι, σε αυτό το πνεύμα, στην παρούσα εργασία διερευνάται η αξιοποίηση του μοντέλου αξιολόγησης CIPP στην αξιολόγηση της διδασκαλίας από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, και, κατά συνέπεια, της λειτουργίας των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών με τη μορφή curriculum, με στόχο τη βελτίωση του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού.

Όπως γνωρίζουμε σχετικά πρόσφατα ανακοινώθηκαν Νέα Προγράμματα Σπουδών για όλα μαθήματα και τις τάξεις, και βέβαια για τη Βιολογία Γυμνασίου και τη Βιολογία Λυκείου. Επειδή αυτά κάποια στιγμή θα αποτελέσουν μέρος της διδασκαλίας μας, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να τα αξιολογούμε για να μπορούμε να εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές στη διδασκαλία μας.

Το μοντέλο αξιολόγησης CIPP, ξεκινά με την παραδοχή πως “… σκοπός της αξιολόγησης, είναι η βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης και όχι η απόδειξη, δηλαδή η απόδοση ευθυνών”. Αποτελεί ένα εργαλείο άμεσης αξιοποίησης που επιτρέπει την πραγματοποίηση μίας εσωτερικής-διαμορφωτικής αξιολόγησης για την ορθή λειτουργία των ΑΠΣ.

Το μοντέλο CIPP αποτελείται από πέντε στάδια: αξιολόγηση πλαισίου (Context Evaluation), αξιολόγηση εισροών (Input Evaluation), αξιολόγηση διαδικασίας (Process Evaluation), αξιολόγηση αποτελέσματος (Product Evaluation).

Μάλιστα η αξιολόγηση του αποτελέσματος, διαιρείται σε τέσσερα υποστάδια: αξιολόγηση της επίδρασης (impact evaluation), αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας (effectiveness evaluation), αξιολόγηση της βιωσιμότητας (sustainability evaluation), αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής του προγράμματος και σε άλλες περιστάσεις (transportability evaluation).

Όπως καταλήγει η εργασία: “Τα σαφώς προσδιορισμένα στάδια της αξιολόγησης αλλά και η απλότητα της διαδικασίας, καθιστούν το μοντέλο CIPP εύχρηστο για τον εκπαιδευτικό συγκριτικά με άλλα μοντέλα αξιολόγησης και, επομένως, προτιμητέο έναντι άλλων για την αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων με τη μορφή curriculum. Ωστόσο, ασκείται από κάποιους ερευνητές αρνητική κριτική, επειδή αποτυγχάνει να αναγνωρίσει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στους οργανισμούς, στηρίζεται περισσότερο στον ορθολογισμό και αγνοεί τους πολιτικούς παράγοντες που παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις.”.

Για να ανακτήσετε την εργασία σε πλήρη μορφή, πατήστε εδώ.

Αφήστε μια απάντηση