Διδασκαλία της Εξέλιξης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Παρά τη σημασία της κατανόησης του μηχανισμού της φυσικής επιλογής, τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο βέβαια και στην καθημερινότητα, αυτή η ιδέα είναι από τις πιο απαιτητικές για μάθηση στη σύγχρονη επιστήμη. Πέρα από κοινωνικοπολιτιστικές επιρροές, οι διαισθητικές γνωστικές προκαταλήψεις όπως η τελεολογική προκατάληψη – η πρώιμη αναπτυσσόμενη τάση εξήγησης φαινομένων από άποψη λειτουργίας ή σκοπού – συμβάλλουν στη δυσκολία της ορθής μάθησης όταν η διαδικασία διδάσκεται στο γυμνάσιο ή αργότερα. Σε αυτή την εργασία, οι ερευνητές ερευνούν – για πρώτη φορά – την αποτελεσματικότητα μίας παρέμβασης βασίζεται σε σχολικά βιβλία για την διδασκαλία της φυσικής επιλογής στα πρώιμα έτη του δημοτικού σχολείου. Η παρέμβαση σχεδιάστηκε για να αποδομήσει τις τελολογικές εξηγήσεις της προσαρμογής. Κατά συνέπεια, μελέτησε τη φύση και την έκταση της τελεολογικής συλλογιστικής των παιδιών του δημοτικού, σχετικά με την αλλαγή βιολογικών χαρακτηριστικών, πριν και μετά την παρέμβαση.

Μαθητές δεύτερης και τρίτης τάξης παρουσίαζαν ποικιλία παρανοήσεων κατά το pretest, συμπεριλαμβανομένων των τελολογικών προκαταλήψεων. Οι περισσότερες από αυτές τις τελολογικές ιδέες συνοδεύονταν ρητά από λανθασμένες μηχανιστικές ιδέες, επιβεβαιώνοντας ότι η τελεολογική συλλογιστική που παρατηρήθηκε σε αυτό το δείγμα αντανακλούσε θεμελιώδεις παρανοήσεις της προσαρμογής, ως γεγονότος με σκοπό. Συνολικά, η εκμάθηση από την παρέμβαση στην τάξη ήταν σημαντική, με τους μαθητές να αποδίδουν πολύ καλύτερα σε όλα τα μέτρα κατανόησης της φυσικής επιλογής στο posttest. Είναι ενδιαφέρον ότι η ρητή τελεολογική συλλογιστική που εμφανίζεται στο pretest δεν είχε διαφορετικό αντίκτυπο στη μάθηση από άλλα είδη παρανοήσεων. Μία εξήγηση για αυτό μπορεί να είναι ότι τα παιδιά που εμφανίζουν τελολογικές παρανοήσεις κατά το pretest τείνουν επίσης να επιδεικνύουν περισσότερες βιολογικές πραγματικές γνώσεις από άλλους μαθητές. Μια άλλη εξήγηση μπορεί να είναι ότι οι προφανείς παρανοήσεις που δεν ήταν υπερβολικά τελολογικές, παρόλα αυτά, εμμέσως τελολογικές λόγω της φύσης των μηχανισμών στους οποίους αναφέρθηκαν. Επομένως, η διαφορική επίδραση των τελολογικών προκαταλήψεων στη μάθηση μπορεί να έχει υποτιμηθεί.

Συνοπτικά, τα παιδιά του δημοτικού σχολείου δείχνουν ουσιαστικές ικανότητες να μάθουν με ακρίβεια τη φυσική επιλογή μέσω μίας περιορισμένης αλλά επεκτάσιμης παρέμβασης σε βιβλία που περιγράφουν ιστορίες. Ενώ τα παιδιά εμφανίζουν συχνά ρητές τελολογικές προκαταλήψεις, δεν είναι σαφές εάν αυτές οι ιδέες αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερα εμπόδια στη μάθηση σχετικά με την προσαρμογή από άλλες ουσιαστικές παρανοήσεις.

Διαβάστε αναλυτικά την έρευνα: Brown, S.A., Ronfard, S. & Kelemen, D. Teaching natural selection in early elementary classrooms: can a storybook intervention reduce teleological misunderstandings?. Evo Edu Outreach 13, 12 (2020). https://doi.org/10.1186/s12052-020-00127-7

Αφήστε μια απάντηση

%d