Προκήρυξη υποψηφίων διδακτόρων σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Διδακτικής της Βιολογίας

Το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την απόφαση της υπ’ αριθµ. 332/30-10-2019 Συνέλευσης, προκηρύσσει, για το ακαδηµαϊκό έτος 2019- 2020 τριάντα µία (31) θέσεις που οδηγούν σε ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆.∆.), κατανεµηµένες ως εξής:

1. ∆ύο (02) θέσεις στα γνωστικά πεδία: – «∆ιδακτική της Βιολογίας» (1) και – «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία» (1)

Ανακτήστε τη σχετική πρόσκληση.

Δείτε την ανακοίνωση του τμήματος και για τα άλλα διδακτορικά.

Αφήστε μια απάντηση