Το πρόγραμμα DOPA για τις προστατευόμενες περιοχές

Το Ψηφιακό Παρατηρητήριο για τις Προστατευόμενες Περιοχές (Digital Observatory for Protected Areas – DOPA) είναι ένα σύνολο υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, την αναφορά και ενδεχομένως την πρόβλεψη της κατάστασης και της πίεσης σε προστατευόμενες περιοχές.

Τα δεδομένα, οι δείκτες, οι χάρτες και τα εργαλεία που παρέχονται από το DOPA σχετίζονται με πολλούς τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των φορέων χάραξης πολιτικής, των οργανισμών χρηματοδότησης, των οργανισμών και διαχειριστών προστατευόμενων περιοχών, των ερευνητών.

Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για την υποστήριξη του χωροταξικού σχεδιασμού, της κατανομής των πόρων, της ανάπτυξης και της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και των εθνικών και διεθνών αναφορών. Χρησιμοποιώντας παγκόσμια σύνολα δεδομένων αναφοράς, το DOPA υποστηρίζει τις συνολικές εκτιμήσεις, αλλά παρέχει επίσης ένα ευρύ φάσμα συνεπών και συγκρίσιμων δεικτών σε επίπεδο χώρας, οικολογίας και προστατευόμενων περιοχών.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Αφήστε μια απάντηση

%d